Hospice De Duinsche Hoeve | header ons hospice

Als expert in palliatieve zorg beschikken we over een schat aan kennis. Kennis die we continu ontwikkelen en verspreiden om palliatieve zorg te bevorderen. Bijvoorbeeld via stages, samenwerking, onderwijs, voorlichting, onderzoek en consultaties. Zo willen we bereiken dat zorgvragers, waar zij ook verblijven, de best passende (terminaal) palliatieve zorg krijgen.

Kennisplatform & scholing

Kennisdeling voor betere palliatieve zorg

Scholingskalender

Wilt u graag deelnemen aan een scholing?

Klik dan hier voor meer informatie over locatie, kosten en hoe u zich kunt inschrijven.

Social media post - najaar scholingen overzicht nieuwe versie-29

Onderwijs en voorlichting

Voor zorg- en onderwijsinstellingen en organisaties

De artsen, verpleegkundigen en geestelijk verzorger van ons hospice verzorgen o.a.:

 • scholing op maat voor zorgorganisaties die behoefte hebben aan meer specifieke kennis over palliatieve (terminale) zorg, hospicezorg en ouderenzorg.
 • (gast)lessen voor scholen en universiteiten voor o.a. verzorgenden, verpleegkundigen, specialisten ouderengeneeskunde, huisartsen, maatschappelijk werkers en geestelijk verzorgers in opleiding.
 • lezingen, presentaties en bijeenkomsten voor o.a. ouderenbonden, serviceclubs, (ondernemers)verenigingen en zorgverleners, gericht op thema’s binnen de palliatieve zorg en ouderengeneeskunde.
 • casuïstiekbesprekingen en FTO’s met huisartsen en apothekers, gericht op het bespreken van een praktijksituatie, waarbij o.a. het ziektebeeld, de diagnose en medicatie aan bod komen.

Stage lopen bij hospice

Voor artsen, specialisten en zorgverleners in opleiding

Wij vinden het enerzijds belangrijk dat artsen en toekomstige collega’s een goed beeld hebben van wat palliatieve zorg inhoudt en wat het hospice daarin betekent. Anderzijds staan we open voor ervaringen, meningen en inzichten van anderen. Daarom bieden we stageplaatsen aan aios ouderengeneeskunde (keuzestage), aios huisartsgeneeskunde (CCZ-stage) en verpleegkundigen aan. Ons hospice heeft een opleidingserkenning voor stages van huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde en studenten HBO Verpleegkunde. Ook kunnen artsen en specialisten een dag meelopen. We werken intensief samen met Hospice Acacia (Boxtel), de afdeling Eerstelijnsgeneeskunde van het Radboudumc (Nijmegen) en Hogeschool Avans.

De stagebegeleider voor arts-assistenten in opleiding is Margot Verkuylen, specialist ouderengeneeskunde en kaderarts palliatieve zorg. De stagebegeleider voor verpleegkundigen in opleiding is een van onze  verpleegkundigen.

Interesse in een stage bij ons hospice?

Zo meldt u zich bij ons aan:

 • Stage aio's ouderengeneeskunde / huisartsgeneeskunde
  Meldt u zich aan via opleidingsinstituut VOSON, afdeling Eerstelijnsgeneeskunde van Radboudumc. Andere artsen kunnen zich rechtstreeks per e-mail aanmelden bij Margot Verkuylen.
 • Stage leerling-verpleegkundige HBOV
  Meldt u zich aan via het opleidingsinstituut van Hogeschool AVANS.
 • Meeloopdagdeel arts
  Meldt u zich per e-mail aan bij Margot Verkuylen.
 • Meeloopdag verpleegkundige in het kader van een opleiding
  Meldt u zich per e-mail aan.

Consultaties voor zorgverleners

Probleemanalyse, bewustwording en advies

Consultatie palliatieve zorg

 • Specialist ouderengeneeskunde/ Verpleegkundig Specialist Hospice De Duinsche Hoeve in de thuissituatie:

Vanuit hospice De Duinsche Hoeve bieden wij consultaties in de thuissituatie door een specialist ouderengeneeskunde of verpleegkundig specialist aan.
Ziektetrajecten bij ouderen en chronisch zieken in de laatste levensfase kunnen heel verschillend verlopen. We vinden het belangrijk dat in de laatste levensfase de juiste zorg op de juiste plek wordt geboden. Als een huisarts behoefte heeft aan ondersteuning bij complexe zorgvragen bij kwetsbare patiënten door opeenstapeling van lichamelijke, psychische, sociale en spirituele problemen, kan hij of zij hierom vragen bij een specialist ouderengeneeskunde of verpleegkundig specialist.

Ondersteuning kan worden geboden bij onder andere:

 • Optimaliseren van de kwaliteit van leven
 • In kaart brengen benodigde zorgbehoefte
 • Afweging of opname in een hospice nodig is
 • Adviseren over medische behandeling
 • Vroegtijdig anticiperen op problemen/scenario’s die kunnen optreden en afspraken maken over wat te doen bij problemen
 • Regievoering multidisciplinair team
 • Polyfarmacie

De patiënt wordt aan huis bezocht en de problemen worden in kaart gebracht. Daarbij stemmen we af met alle betrokkenen en geven we adviezen. Afhankelijk van de wensen kan dit bijvoorbeeld zijn: mogelijkheden bij het thuis blijven wonen, verbetering van de kwaliteit van leven of het leven zo goed mogelijk af te ronden.

Consultaties kunnen eenmalig plaatsvinden, er kan ook voor een langere periode medebehandeling worden geboden. Consultaties door een specialist ouderengeneeskunde/VS in de eerste lijn worden vergoed binnen de zorgverzekeringswet.

Consultaties kunnen worden aangevraagd door aanmelding:

- via Zorgdomein: Verpleging Verzorging, Palliatieve zorg, hospice de Duinsche Hoeve, consult

- via zorgmail: hospicededuinschehoeve@zorgmail.nl

Voor overleg kunnen huisartsen contact opnemen met het hospice via telefoonnummer 073-5218881.

 • Transmuraal Palliatief Advies Team
  Het Transmuraal Palliatief Advies Team adviseert zorgprofessionals in de regio ’s-Hertogenbosch-Bommelerwaard over palliatieve zorg. Ze zijn elke werkdag tussen 08.00 - 17.00 uur te bereiken op 06 - 23 48 53 68. Medewerkers van Hospice de Duinsche Hoeve maken onderdeel uit van dit team.

Samenwerking zorgpartners

Betere zorg door bundeling van krachten

Wij geloven in de kracht van samenwerking en werken nauw samen met vele zorgpartners, zoals:

 • Stichting Vivent. Vivent exploiteert de naast ons gelegen zorginstelling Mariaoord. Hier kopen we verschillende diensten in, zoals fysiotherapie, ergotherapie, logopedie en administratie.
 • Jeroen Bosch Ziekenhuis (’s-Hertogenbosch).
 • Netwerk Palliatieve Zorg regio ’s-Hertogenbosch-Bommelerwaard, waarbij regionale huisartsen, zorginstellingen, thuiszorg-, vrijwilligers- en mantelzorgorganisaties zijn aangesloten.
 • Associatie Hospicezorg Nederland. We zijn lid van de AHzN en werken samen met andere leden/hospices aan het bevorderen van hoogwaardige zorg, kennisopbouw en kennisverspreiding.
 • Hospice Acacia in Boxtel. Onze samenwerking richt zich op het opleiden van arts-assistenten.
 • Huisartsen in de regioApotheek Maasdonk (Geffen)

Wetenschappelijk onderzoek

In samenwerking met het Radboudumc Nijmegen

Als lid van Associatie Hospicezorg Nederland werken wij actief aan het bevorderen van de hospicezorg met de nadruk op kwaliteit, kennisopbouw en kennisverspreiding. Zo stimuleren we artsen ouderengeneeskunde in opleiding wetenschappelijk onderzoek bij ons te verrichten. We werken daarin o.a. samen met de afdeling Eerstelijnsgeneeskunde van het Radboudumc in Nijmegen. Ook werken we mee aan landelijke onderzoeken naar palliatieve zorg.

Hospice De Duinsche Hoeve - speciale plek
Berend Seelemeijer | Vrijwilliger en huismeester | Hospice De Duinsche Hoeve

Berend Seelemeijer | Vrijwilliger en huismeester:

"Wie samenwerking zoekt, moet bij zichzelf beginnen. In ons hospice werken de vrijwilligers en professionele krachten hecht samen. Ieder met zijn eigen talenten, ieder vanuit zijn eigen kracht."